មស្វាគមន៍ ចំពោះការភ្ចាប់ទំនាកទំនង និងទស្សនាវីដេអូ ផ្សេងៗ ពីផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស !
ភ្ចាប់ទំនាកទំនងជាមួយ Facebook របស់ផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស តាមរយះ www.facebook.com/RHM.Production
និងទស្សនាវីដេអូ ផ្សេងៗទៀតតាមរយះ​ ​www.youtube.com/HangMeasVide